Informatieplicht Energiebesparing?

20 jun 19
Informatieplicht Energiebesparing?

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan
bent u nu al vandaag de dag vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om
energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of
minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij. U moet namelijk
vóór die datum rapporteren in het eLoket van RVO welke maatregelen u heeft
uitgevoerd.

Wat houdt de Informatieplicht in?
De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van
de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is
vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik
(50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent))
maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf
1 juli 2019 zijn deze bedrijven (U dus ook) verplicht om de
genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de
Informatieplicht Energiebesparing. Bedrijven moeten deze
rapportages eens per 4 jaar verplicht herzien.

Waarom is de Informatieplicht ingevoerd?
De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met
energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. De
stelregel is dat die maatregelen zich binnen vijf jaar moeten terugverdienen. U investeert
dan dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.
Om gemakkelijker aan de energiebesparingsverplichting te voldoen, is vanaf 2015 voor
negentien bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld. Valt uw bedrijf
binnen één van die bedrijfstakken? (Dit kunnen we samen met u bekijken). Dan voldoet u
automatisch aan de energiebesparingsverplichting en dient u alle erkende maatregelen
uit te voeren die op uw bedrijf van toepassing zijn. De EML geeft u dus meer houvast.
De erkende maatregelen moeten worden geregistreerd en gemeld bij de Rijksdienst voor
Ondernemingen (RVO). Organisaties hebben hier dus tot uiterlijk 1 juli 2019 de tijd voor!
Na de eerste rapportage in 2019 moet om de vier jaar de genomen energiebesparende
maatregelen gerapporteerd worden in het eLoket van RVO.
Informatieplicht voor eigenaar pand of voor huurder?
De Informatieplicht geldt voor ‘de drijver van de inrichting’. Dit kan zowel de
eigenaar/verhuurder zijn als de huurder. Bij huurpanden bepaalt het bevoegd gezag wie
de ‘drijver van de inrichting’ is. Dat hangt af van de vraag wie (op basis van bijvoorbeeld
het huurcontract) bevoegd is de energiebesparende maatregelen te treffen: verhuurder,
huurder of een combinatie. Bij een combinatie wordt bijvoorbeeld de verhuurder
aangesproken op gebouw-gebonden en de huurder op proces-gebonden maatregelen.
Soms moeten huurder en verhuurder nieuwe afspraken maken.
Indien u eigenaar en hoofdgebruiker van het pand bent kunt u deze paragraaf als niet
gelezen beschouwen.

Consequenties bij niet registreren bij het RVO
Indien u niet registreert bij het RVO, dan is de kans groot dat uw gemeente of
omgevingsdienst een controle gaat uitvoeren. Tijdens die controle maakt u afspraken
over hoe uw bedrijf alsnog kan voldoen aan de Informatieplicht en/of de
energiebesparingsplicht. Wil een ondernemer echt niet meewerken, dan kan de
gemeente een last onder dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat u moet betalen als
u de overtreding niet binnen de gestelde periode herstelt.
SOM= kan u helpen met de uitvoering van bovenstaande verplichting.
SOM= kan u compleet ontzorgen op het gebied van de Informatieplicht. Door ons te
machtigen voor eHerkenning kunnen wij de werkzaamheden t.b.v. informatieplicht voor u
uitvoeren. Dit omvat de volgende werkzaamheden:

– Opname op locatie;
– Verwerken/invoeren van de gegevens;
– Insturen van gegevens bij het RvO.

Bovenstaande kunnen wij onze vaste klanten aanbieden voor een bedrag van € 795,-
i.p.v. € 895,- (excl. BTW) per pand.

Naast dat u met het indienen van de rapportage(s) voldoet aan de Informatieplicht
Energiebesparing, geeft de rapportage u tevens inzicht in de erkende (energiebesparende)
maatregelen met een mogelijke korte terugverdientijd.

Heeft u informatieplicht? En wilt u gebruik maken van de aanbieding?
Laat het ons weten.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met vastgoedbeheer@somis.nl